sida

Utskott

Utskotten tillsätts av distriktsstyrelsen. Partiföreningen och enskilda medlemmar kan nominera medlemmar till utskotten och distriktsstyrelsen fastställer därefter vilka som ska ingå i utskotten.  Du kan också själv ta kontakt med utskotten om du är intresserad.
Läs mer om utskottens riktlinjer här:
Riktlinjer för utskott 2021-2023

Antirastiska utskottet
Utskottets ska fortsätta och utveckla diskussionen om hur vi bäst bemöter rasister och främlingsfientliga. Söka samarbeta med den antirasistiska rörelsen för ett jämlikt samhälle .Tillsammans med distriktsexpeditionen arrangera studier i antirasism. Vara behjälpliga vid antirasistiska arrangemang (ex vid minnesdagen av Kristallnatten). Vara distriktsstyrelsen och arbetsgrupp behjälpliga vid framtagandet och förankrandet av en handbok i internt antirasistiskt arbete.  Vid behov, bistå valledningen och föreningar med kartläggningar och strategier i antirasism och bemötande av rasistiska partier och förslag.
Kontakt: Marlene Karlén och Daniel Perez-Wenger
E-post:  [email protected]

Bostadsutskottet
Utskottet ska stärka och utveckla det bostads-politiska arbetet i distriktet och lyfta de bostadspolitiska frågorna genom studier och diskussioner. Bland annat genom att söka samarbeten med hyresgäströrelsen och andra rörelser som delar Vänsterpartiets bostadspolitiska inriktning.  Bevaka och samordna bostadsfrågor i distriktet och skapa nätverk för bostadspolitiker och intresserade medlemmar.
Kontakt: Håkan Blomqvist
E-post: [email protected]

Fackliga utskottet
Utskottet ska stärka och utveckla det facklig-politiska arbetet i distriktet. Söka samarbete med fackföreningsrörelsen.  Arbeta för att utveckla samarbeten och möjligheter till samtal med fackföreningsrörelsen och parlamentariker.  Skapa möjligheter för fackligt engagerade vänsterpartister att träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Hålla kontakt, och samarbete med den centrala fackliga nätverksledningen och samordna och utveckla branschföreningarna.
Kontakt: Robert Mjörnberg
E-post: [email protected]

Internfeministiska utskottet

Utskottets uppgift är att stärka och utveckla det internfeministiska arbetet i distriktet. Vara styrgrupp till ett nätverk för de internfeministiskt ansvariga i partiföreningarna och samverka med den centrala nätverksledningen. Att tillsammans med distriktsexpeditionen arrangera utbildningar i internfeminism, för såväl förtroendevalda som andra medlemmar. Arrangera separatistiska träffar i syfte att stärka kvinnors organisering i distriktet. Dessa träffar kan vara av olika karaktär och alla behöver inte vara av rent politisk art.
Kontakt: Eva Bjurholm och Sandra Lindström 
E-post: [email protected]

Miljö- och klimatutskottet
Utskottet ska arbeta för att stärka och utveckla klimat- och miljöarbetet i distriktet. Några av utskottets konkreta uppdrag under verksamhetsperioden, arrangera möten för rådgivning och samordning med fokus på miljö- och klimatpolitiska förslag för parlamentariker i kommuner och region tillsammans med distriktsexpeditionen. Söka samarbeten med intresseorganisationer för en rödgrön omställning. Vara distriktsstyrelsen och/eller arbetsgrupp behjälplig i revidering och förankring av omställningsplanen. Samverka med det centrala och regionala nätverket. Här hittar du mer information om miljö- och klimatutskottet.

DS-representant i utskottet: Jesper Wiklund, Eva Bjurholm 

Kontakt: Samuel Skånberg
E-post: [email protected]

Solidaritetsutskottet
Solidaritetsutskottet
ska ska stärka och utveckla samarbetet med solidaritetsföreningar, sprida kunskap om partiets internationella politik, hålla kontakt och samarbeta med inom partiet befintliga och närstående organisationer.  Samordna och samverka med befintliga solidaritetsnätverk samt vid intresse uppmuntra bildandet av fler nätverk av samma art.
Kontakt: Elena Karlström och Leo Ahmed
E-post: [email protected]

Välfärdsutskottet
Utskottets uppgift är att stärka och utveckla välfärdspolitiska arbetet i distriktet.
Genom att söka samarbeten med protestgrupper och andra organisationer som tillfälligt eller långsiktigt engagerar sig för en solidariskt välfärd.  Bevaka, samordna och skapa nätverk för politiker och andra intresserade medlemmar i skolfrågor och sjukvårdsfrågor samt samverka med folkhälsopolitiska nätverket.
Kontakt: Sandra Lindström
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk