• Hem
 • Nomineringar
sida

Nomineringar

NOMINERINGSANMODAN TILL AVFALLSNÄMNDEN STOCKHOLM STAD

Vi söker en ersättare till Avfallsnämnden. Avfallsnämnden, genom Stockholm Vatten och Avfall, ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar enligt Miljöbalkens 15 kapitel. Det innebär att hushållsavfall och jämförligt avfall ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffning.

Avfallsnämnden ansvarar även för att ta fram förslag till stadens renhållningsordning, som omfattar: avfallsplan, föreskrifter och taxa.

Vänsterpartiet har en ordinarie och en ersättarplats i nämnden. Nämnden sammanträder sex-sju gånger under ett år och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och sysselsättning
 • Adress
 • Mobil telefon
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

 Sista nomineringsdag är den 2 maj 2022 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

NOMINERINGSANMODAN TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN STOCKHOLM STAD

Vi söker en ersättare till Arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har för närvarande en manlig och en kvinnlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor till den enda ersättarplatsen.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 

 • · Namn och titel
 • · Adress
 • · Mobiltelefon
 • · E-postadress
 • · Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 23 maj kl.12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected] För frågor om uppdraget kontakta Rashid Mohammed [email protected]

NOMINERINGSANMODAN TILL TRAFIKNÄMNDEN I STOCKHOLMS STAD

Vänsterpartiet har två ordinarie (varav en vice ordförande-post) och två ersättarplatser i trafiknämnden. För närvarande innehas de platserna av två män och en kvinna. Därför söker vi nu en kvinna som representant till trafiknämnden.

Trafiknämnden ansvarar för den strategiska trafikplaneringen i Stockholms stad, utveckling av trafiksäkerheten, trafikövervakningen och för alla träd på gatumark. Trafiknämnden ansvarar även för vissa upplåtelser. Trafiknämnden ansvarar för trafikkontoret. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och sysselsättning
 • Adress
 • Mobiltelefon
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

Sista nomineringsdag är den 23 maj 2022 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]
För frågor om uppdraget kontakta Rikard Warlenius [email protected]

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk