Okategoriserade

Använd bankernas vinster till jobb och utbildning åt unga

Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudget att tillföra Storstockholms län drygt 5000 utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen ska finansieras med en tillfällig bolagsskatt på storbankerna.  

I mars i år var mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. En ökning med 5,5 procent jämfört med ett år tidigare. Närmare hälften hade varit utan arbete i mer än sex månader. 40 000 är inskrivna i den så kallade jobbgarantin för unga som inte innehåller någonting utöver Arbetsförmedlingens normala aktiviteter. Regeringens politik är tom på lösningar. Det känns extra frustrerande när det finns bättre alternativ – kunskapshöjande åtgärder som ger bättre förutsättningar att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.

Vi har tagit fram ett utbildningspaket som innehåller 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa 2013. För Storstockholms län innebär det drygt 5000 platser. 15 000 årsplatser kommer att var yrkesutbildningar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, Yrkeshögskolan eller yrkesvux. Arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.

Det är märkbart att de ungdomar som inte har gymnasiekompetens löper större risk att bli långvarigt arbetslösa eller fastna i korta anställningar med återkommande arbetslöshetsperioder emellan. Därför vill vi erbjuda ytterligare drygt 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet.

Vi vet att ungdomar som har haft sommarjobb under skoltiden efter slutförda studier har lättare att få en förankring på arbetsmarknaden. I syfte att ge ungdomar en första kontakt med arbetslivet vill vi därför ge stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever.

Vi avser att finansiera vår satsning på utbildning och sommarjobb för unga genom en tillfällig extraskatt på bankernas vinster. De fyra storbankerna har under en längre tid gjort enorma vinster. Enligt Riksdagens utredningstjänst uppgick den sammanlagda nettoresultat för perioden 2000–2011 till svindlande 562 miljarder kronor.

Bankernas övervinster beror framförallt på två saker. Dels för de fyra storbankernas dominans på marknaden med sig höga priser och kostnader för kunderna och följaktligen stora vinster för bankerna. Dels är de fyra storbankerna skyddade av staten genom en garanti mot konkurs som innebär en stor konkurrensfördel för storbankerna och en kraftig subvention av deras upplåningskostnader. Riksbanken har nyligen uppskattat värdet på den svenska garantin till i genomsnitt 30 miljarder kronor per år för de fyra storbankerna. Det motsvarar drygt hälften av deras sammanlagda vinster före skatt. Man ska komma ihåg att finansmarknaden dessutom är helt momsbefriad.

Vi vill därför införa en extra tillfällig bolagsskatt på de fyra storbankerna med 5 procentenheter under 2013. Intäkterna skulle utifrån bankernas rörelseresultat år 2011 inbringa 3,9 miljarder i extra inkomster till statskassan. Vi menar att dessa pengar gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson
Seluah Alsaati (V), ordförande Vänsterpartiet Storstockholm
Jonas Sjöstedt (V), partiledare

Skriv en kommentar