• Hem
 • Nomineringar
sida

Nomineringar

NOMINERINGSANMODAN TILL AVFALLSNÄMNDEN STOCKHOLM STAD

Vi söker en ledamot till Avfallsnämnden. Avfallsnämnden, genom Stockholm Vatten och Avfall, ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar enligt Miljöbalkens 15 kapitel. Det innebär att hushållsavfall och jämförligt avfall ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffning. Avfallsnämnden ansvarar även för att ta fram förslag till stadens renhållningsordning, som omfattar: avfallsplan, föreskrifter och taxa. Vänsterpartiet har en ordinarie och en ersättarplats i nämnden. Nämnden sammanträder sex-sju gånger under ett år och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och sysselsättning
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

Sista nomineringsdag är den 15 februari 2021 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]


NOMINERINGSANMODAN TILL STOCKHOLM NORRA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMND

Vi söker en ledamot till Stockholm Norra djurförsöksetiska nämnd. Stockholm Norra djurförsöksetiska nämnd har en utförlig arbetsordning med instruktioner för behandling av ansökningar när de kommer in, utskick till beredningsgrupper och till nämnden inför sammanträde, protokollföring, expediering av beslut, arkivering, attestering av arvodesräkningar m.m

Alla djurförsöksetiska nämnder sammanträder som regel en gång per månad. Samtliga ordinarie ledamöter kallas till varje sammanträde. Om en ledamot har förhinder ska denne kontakta sin personliga suppleant som får tjänstgöra i den ordinarie ledamotens ställe.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och sysselsättning
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

Sista nomineringsdag är den 15 februari 2021 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk