• Hem
  • Hälsoval Stockh...
sida

Hälsoval Stockholm

Hälsoval Stockholm är ett nytt jämlikt och hälsofrämjande alternativ till det kritiserade Vårdval Stockholm. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms län kommer att införa ett Hälsoval om vi får förtroendet i landstingsvalet 2010.

Hälsoval Stockholm har moderna och heltäckande lösningar för att förbättra människors hälsa och utveckla närvården. Vår rödgröna modell kommer att erbjuda Stockholmarna nära vård på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt över hela länet.

Våra partier vill skapa en verklig valfrihet för patienterna. En viktig grund i vårt Hälsoval är att pengarna till vårdcentraler/hälsocentraler ska följa patientens val av mottagning och att det är både ditt individuella vårdbehov och områdets folkhälsa som ska styra hur mycket pengar landstinget betalar till din vårdcentral. Genom två nya ersättningssystem som kallas ACG och CNI kommer landstingets pengar att fördelas mer rättvist än idag.

Det hälsofrämjande arbetet ska stå i fokus och kvaliteten i vården följas upp bättre. Det ska löna sig för mottagningar att nå högre hälsoresultat hos patienterna, att öka tillgängligheten och minska den onödiga antibiotikaförskrivningen. På så vis stimulerar vi en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv utveckling.

Kompetensen hos alla vårdens yrken ska tas bättre tillvara än idag. Det gäller inte minst kvinnodominerade vårdyrken som sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Patientens val ska kunna påverka vårdteamet och vem som möter patienten. Nya kompetenser tillförs. Hälsoval Stockholm finansierar till exempel besök hos kiropraktor, naprapat och psykoterapeut på vårdcentral/hälsocentral.

Hälsoval Stockholm leder till att närsjukvården blir bättre på att behandla och förebygga folksjukdomar, skador och livskriser än idag. Vårdpersonalen ska ge pedagogiskt och psykologiskt stöd till patienter som själva vill genomföra livsstilsförändringar och använda egenvård för ökad hälsa. Hälsofrämjande insatser ska också genomföras i samarbete med samhället runt omkring vårdmottagningen – i exempelvis förskola, skola och äldreomsorg.

De senaste åren har stark kritik riktats mot Moderaternas Vårdval Stockholm från bland annat Läkarförbundet, Vårdförbundet och PRO. Moderaterna har slopat stödet till vård i områden där folkhälsan är dålig. Det har lett till att viktig förebyggande vård försvunnit – den har inte varit lönsam. Det har också lett till att patienter med många sjukdomar och diagnoser fått sin vård uppstyckad på flera besök för att vårdcentralerna ska klara sin hårt ansträngda ekonomi.

Med Hälsoval Stockholm vill vi ta vården ett steg vidare, utöka mångfalden och valfriheten, utjämna skillnader i folkhälsan och minska den psykiska och fysiska ohälsan.

Hälsoval Stockholm steg för steg

1. Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen från landstinget utifrån vårdbehov och socioekonomi. De som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är relativt friska. Det sker genom att vi inför ersättningssystemen ACG och CNI.

2. Alla mottagningar ges tid och resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom att göra en betydligt större del av ersättningen fast, baserad på antal listade patienter, vårdtyngd och socioekonomi, får verksamheterna råd att arbeta hälsopedagogiskt med rökavvänjningssamtal, viktminskningsgrupper, uppsökande verksamhet och andra insatser som på sikt leder till färre sjuka och bättre folkhälsa.

3. Hela vårdteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och kunna ge ett starkare stöd vid psykisk ohälsa och livskriser. Distriktsköterskans roll stärks och hon åläggs ett särskilt folkhälsoansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora hälsobehov. Fler hälsokommunikatörer sätts in som talar andra språk än svenska.

4. Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud med olika inriktning och kompetenser. Hälsoval Stockholm innebär en tillit till vårdpersonalen att själva organisera sitt arbete och bedöma vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten.

5. Patientens val kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm ersätter till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, hälsopedagog, arbetsterapeut, kurator, psykolog och psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök. Vårdpersonalen ska ha stor frihet att själva utforma sitt arbete i samverkan med patienten.

6. Genom auktorisation undviks konkurrensupphandlingar, men kvalitetskraven på vårdgivarna skärps. Landstingets egen närsjukvård ges rätt att starta nyetableringar. Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i intraprenader.

7. Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den har idag avskaffas.

8. Hälsoval Stockholm innebär ett bredare utbud i närsjukvården där fler specialister görs tillgängliga, bland annat inom geriatrik och psykiatri. För att öka möjligheterna till snabb vård utan tidsbokning öppnar också nya akuter vid ett antal närsjukhus, där bland annat barnläkarkompetens ska finnas.

Hälsovalets ersättningssystem ACG och CNI
Till vår hjälp använder vi oss av två vetenskapligt utformade och väl beprövade system. Adjusted Clinical Groups, ACG, ligger till grund för betalning för patienter efter vårdtyngd. Genom att ”poängsätta” varje patient individuellt utifrån diagnoser, ålder och kön kan vårdcentralen/hälsocentralen få en ersättning som motsvarar varje enskild patients vårdtyngd. Detta görs automatiserat via patientjournalerna och kan sjösättas på några månader. ACG-systemet gör att en mottagning med 100 patienter med svåra diagnoser får mer i fast ersättning än en mottagning som har 100 patienter som är relativt friska. Idag får de båda samma ersättning, trots olika förutsättningar och behov. En del av vårdbehovet avgörs av socioekonomiska faktorer. Även för detta finns en vetenskapligt utformad och väl beprövad metod för att fördela resurser. Care Need Index, CNI, räknar ut ett index för? patienterna på vårdcentralen beräknat på en rad olika faktorer till exempel andelen ensamboende äldre, barn under 15 år och födda utanför OECD-länderna. Både ACG och CNI ingår som komponenter i Hälsoval Skåne.

Bakgrunden – kritiken av Moderaternas Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm infördes av den moderatledda majoriteten den 1 januari 2008. Det gjordes i all hast utan några ordentliga analyser eller försök till enighet.

Under de dryga två år vi levt med Vårdval Stockholm har omfattande kritik riktats mot det ansvariga Moderata landstingsrådet Filippa Reinfeldts stela reform. Framförallt mot att läkarna tvingas ta många korta och ibland onödiga besök istället för att hjälpa dem med störst vårdbehov.

Vårdval Stockholm innebär att alla läkarbesök ger lika mycket pengar till en vårdcentral – oavsett om det är en besökare med en enkel snuva eller en svårt multisjuk patient med flera komplicerade diagnoser. Ingen extra kompensation ges till mottagningar utifrån socioekonomiska faktorer som inkomst, arbetslöshet eller födelseland, trots att forskningen tydligt visar att detta spelar stor roll för hälsan. Vårdval Stockholm har dränerat Akalla och Norsborg på resurser till förmån för Äppelviken och Östermalm. Det är inte lönsamt idag för vårdgivare att etablera sig i områden med komplicerade vårdbehov. Vårdval Stockholm bidrar därmed till att öka hälsoklyftorna.

Endast en liten del av vårdcentralernas ersättning ges i dagens modell i fast ersättning utifrån hur många patienter som vårdcentralen ansvarar för. Därmed har Vårdval Stockholm flyttat vårdcentralernas fokus från att behandla alla patientens problem till att behandla varje diagnos för sig i jakten på fler besök. Den fasta ersättningen är så låg att nödvändiga specialiserade verksamheter som äldrevårdcentraler och familjecentraler tvingats slå igen. Vi har fått en likriktning inom vården där valfrihet reduceras till geografi, inte vårdinnehåll.

I en oberoende utvärdering av Ernst & Young (juni 2008), som Stockholms läns landsting beställde, konstaterade experterna att den medicinska säkerheten på sikt hotas av Moderata Vårdval Stockholm.

Läkarförbundet har genomfört en enkät bland läkare som arbetar i vårdvalsmodeller (jan 2009). Åtta av tio läkare i Stockholm tycker att de har fått svårare att prioritera patienter med stora och kroniska vårdbehov. Nio av tio anser att många korta besök premieras för mycket.

En stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar som deltog i en enkät om vårdvalet (okt 2008) ansåg att vårdvalet inte gav förutsättningar att uppnå målet om vård på lika villkor och inte heller förutsättningar för det förebyggande arbetet.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, menar att ersättningen bör viktas efter vårdtyngd. Lagen om vårdval införs nu i hela landet i olika former, men ingenstans väljer man att följa Stockholms ersättningsmodell. Det är också ett underbetyg.

Vi rödgröna vill stärka folkhälsan och den enskilda människans rätt att välja den bästa vården för var och en. Därför vill vi ha ett Hälsoval med fler profilerade mottagningar, mer valfrihet och en mer rättvis fördelning av sjukvårdens resurser. Hälsoval Stockholm kommer att utjämna hälsoklyftorna i Stockholmsregionen.

Kopiera länk