Event

Distriktsårskonferens 24-25 mars 2012

Härmed kallas till årskonferens för Vänsterpartiet Storstockholm

Lördag–söndag 24–25 mars i Landstingshuset

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och en skrivelse om utredningsuppdrag val av kongressombud bifogas. Övriga handlingar översänds senare. Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen till ett medlemsmöte för diskussion om verksamhetsplanen.

Partiföreningarna representeras med ett ombud på varje påbörjat 25-tal medlemmar, baserat på antalet betalningsklara medlemmar den 31/12-2011. Ordinarie ombud och suppleanter väljs på medlemsmöte/årsmöte. Samtidigt fastställs den ordning i vilken suppleanterna träder in vid förfall för ordinarie ombud. OBS! Enligt stadgarna kan DS-ledamot inte väljas till ombud. Pensionärsklubben utser en observatör.

Namn och kontaktuppgifter på valda ombud och suppleanter insändes till distriktsexpeditionen [email protected]  senast den 10 februari. Ombudsavgiften, 200 kr per ombud, sätts in på Vänsterpartiet Storstockholms Postgiro 57624–9 i god tid före årskonferensen. Skriv ombudsavgift på talongen.

Motioner till årskonferensen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 10 februari. Sänd motionerna till [email protected]

Förhandsnomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelseledamöter och revisorer insändes till valberedningen [email protected] senast den 10 februari. Det går även bra att förhandsnominera till valberedning för ny distriktsstyrelse 2012 – 2013..

Barnaktivitet ordnas – anmäl behov i god tid!

Allt inför årskonferensen hittar du här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/2011/kallelse-till-distriktsarskonferens-24-25-mars-2012/

Kopiera länk