artikel

Kallelse till Distriktsårskonferens 24-25 mars 2012

Härmed kallas till årskonferens för Vänsterpartiet Storstockholm

Lördag–söndag 24–25 mars i Landstingshuset

Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och en skrivelse om utredningsuppdrag val av kongressombud bifogas. Övriga handlingar översänds senare. Bjud gärna in någon från distriktsstyrelsen till ett medlemsmöte för diskussion om verksamhetsplanen.

Partiföreningarna representeras med ett ombud på varje påbörjat 25-tal medlemmar, baserat på antalet betalningsklara medlemmar den 31/12-2011. Ordinarie ombud och suppleanter väljs på medlemsmöte/årsmöte. Samtidigt fastställs den ordning i vilken suppleanterna träder in vid förfall för ordinarie ombud. OBS! Enligt stadgarna kan DS-ledamot inte väljas till ombud. Pensionärsklubben utser en observatör.

Namn och kontaktuppgifter på valda ombud och suppleanter insändes till distriktsexpeditionen [email protected]  senast den 10 februari. Ombudsavgiften, 200 kr per ombud, sätts in på Vänsterpartiet Storstockholms Postgiro 57624–9 i god tid före årskonferensen. Skriv ombudsavgift på talongen.

Motioner till årskonferensen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 10 februari. Sänd motionerna till [email protected]

Förhandsnomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelseledamöter och revisorer insändes till valberedningen [email protected] senast den 10 februari. Det går även bra att förhandsnominera till valberedning för ny distriktsstyrelse 2012 – 2013..

Barnaktivitet ordnas – anmäl behov i god tid!

 

Handlingar:

DÅK 2012 Kallelse

Förslag till verksamhetsplan 2012

Utredningsuppdrag val och nomineringar

Mer inför DÅK 2012

Ombudsfördelning

Motionsskrivning

Verksamhetsberättelse 2011

Handlingar följebrev

Dag- och arbetsordning

Ekonomi

Landstingsgruppens verksamhetsberättelse

Motioner och motionssvar

NYTT: Valberedningens förslag på ny Distriktsstyrelse

Rapport allmänna motioner från 2011

Rättelser till motionshäfte

 

Med kamratliga hälsningar
John Hörnquist, distriktsordförande
Vänsterpartiet Storstockholm

Kopiera länk