artikel

Upplands Väsby: Fokus på jämställdhet

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby beslutade på sitt möte 24 oktober att bilda en fullmäktigeberedning för jämställdhet.  Det var en motion från Vänsterpartiet som bifölls. Fullmäktigeberedning används för att fokusera på strategiska frågor som rör hela kommunens verksamhet.

–      Det är glädjande att den första beredningen denna mandatperiod ägnas åt jämställdhet. Det är verkligen på tiden att Väsby kommun höjer ambitionsnivån i jämställdhetsarbetet, säger Anders Rosén (V) som är initiativtagare till motionen.

Beredningen ska arbeta under en tvåårsperiod och sedan utvärderas. Uppgiften är att forma en jämställdhetsstrategi. Beredningen ska ge förslag på konkreta åtgärder för att komma närmare målet att män och kvinnor ska ha lika villkor och möjligheter att påverka samhället och forma sina egna  liv, oberoende av könstillhörighet.

–      Många tror att vi är mer jämställda än vi är. Men statistiken talar sitt tydliga språk. Exempel är att omsorgsyrken avlönas lågt, stereotypa könsmönster återskapas i förskola och skola och att alltför många pojkar dras till roller som undervärderar skolarbete och accepterar våldsutövning Det vill vi bidra till att ändra, fortsätter Anders.

 

Jämställdhetsfakta för Väsby som Vänsterpartiet sammanställt visar att:

  • Kvinnors medelinkomst i Väsby är 76 % av männens. 2007 var medelinkomsten för kvinnor i Upplands Väsby  233 000:-, för män 308 000:-.
  • Av de 20 vanligaste yrkena bland förvärvsarbetande i Väsby har endast två jämn könsfördelning (inom intervallet 40-60% för vardera könet).
  • Inom området vård och omsorg arbetade 2 231 kvinnor och 372 män (85% kvinnor).
  • Inom området byggindustri arbetade 160 kvinnor och 1 356 män (11% kvinnor).
  • Väsbyungdomarnas yrkesval är könsstereotypa. Exempel från 2009/10:

Omvårdnad 91 % tjejer / 9 % killar
Handel och administration 89 % / 11 %
Barn- och fritid 84 % / 16 %
El 3 % / 97 %
Bygg 9 % / 91 %
Fordon 4 % / 96 %

–      Det visar att individer i låg grad gör fria val utan påverkas av genusordningen. För kvinnors del leder det till en snävare arbetsmarknad, lägre värderade arbeten och mer arbetstid i betalt och ickebetalt omsorgsarbete samt sämre pensioner.  Det räcker inte med en likabehandlingsplan som passivt arbetar mot diskriminering. Aktiva åtgärder behövs, exempelvis en genuspedagogik för att bryta mönstren och skapa mångsidigare förebilder, avslutar Anders.

 

Ladda ner motionen och beslut här: Motion jämställdhetsstrategi

För mer information kontakta

Vänsterpartiet i Upplands Väsby

Ulla Blücher, Gruppledare och politisk sekreterare 073- 910 43 02

Anders Rosén. Ledamot i fullmäktige och ordförande i partiföreningen 070 – 485 70 52

Kopiera länk