artikel

Ge plats för spår!

I takt med att allt fler människor väljer att bosätta sig i Stockholm ökar trycker på trafiksystemen. I kollektivtrafiken håller situationen nu på att bli kritisk med överfulla tåg och bussar, särskilt i rusningstrafiken. För att möta behovet av resor hos Stockholms snabbt växande befolkning måste satsningar göras för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken. Två av de mer angelägna projekten är Spårväg Syd och Spårväg Ost, det skriver Gunilla Roxby Cromvall, vår ledamot i landstingets trafiknämnd, ETC Stockholm.

Spårväg Syd ska i en första etapp knyta samman Älvsjö med Flemingsberg, medan Spårväg Ost är arbetsnamnet på den upprustade Saltsjöbanan mellan Slussen och Saltsjöbaden/Solsidan. Detta är två projekt med många gemensamma nämnare. Förutom att båda projekten är mycket angelägna är de också skjutna på framtiden. Detta trots att den Moderatledda alliansen i valrörelsen lovade och svor att både Spårväg Syd och Spårväg Ost skulle bli av. En anledning till att byggstarten dröjer är att allianspartierna valt att satsa 250 miljoner på den mindre angelägna Spårväg City istället, samt att man avsatt 28 miljarder till motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Visserligen kostar både Spårväg Syd och Spårväg Ost också stora pengar, men det är småpotatis jämfört med detta gigantiska vägprojekt.

Det finns pengar att spara om man vågar tänka nytt. Både delar av Spårväg Syd och Spårväg Ost kan dras på befintliga vägbanor. Detta sänker byggkostnaden och förbättrar också framkomligheten för SL-bussarna. Men biltrafiken är helig för allianspartierna, inte en meter väg får offras för att göra kollektivtrafiken bättre. SL har utrett en dragning av Spårväg Ost på pelare över Stadsgårdsleden, som ett alternativ till en ny tunnel genom Erstaberget, men förkastat idén. Vänsterpartiets förslag att dra de nya spåren via Stadsgården istället för över den – en betydligt enklare lösning än de kostsamma och störande sprängningsarbetena genom Erstaberget – har också avslagits av den Moderatledda alliansen i SL:s styrelse. På Stadsgårdsleden finns det plats för spårvägen och det blir en vacker vy för spårvagnsresenärerna.

När det gäller Spårväg Syd innebär flera av de föreslagna sträckningarna att hus måste rivas och att spårvägen inkräktar på värdefulla naturområden. Detta oroar med all rätt de boende i Älvsjö, Huddinge och Solberga. Även här har vi ett bättre förslag. Genom att använda befintliga körfält på exempelvis Älvsjövägen slipper man riva hus och förstöra naturområden för att bereda plats för spårvägen. På så sätt minskas också den hårt störande biltrafiken och som bonus sänks även hastigheten vilket innebär minskat trafikbuller för dem som bor i området.

Idag är kollektivtrafiken dåligt utbyggd på Södertörn, särskilt för resor ”på tvären”. En resa mellan Fruängen och Huddinge sjukhus tar 40 minuter om man åker med SL men bara en kvart om man tar bilen. Det är inte rimligt. Med Spårväg Syd på plats kommer resorna att gå betydligt smidigare än idag.

Även Nacka är i stort behov av förbättrad kollektivtrafik. Redan idag är det ofta ståplats som gäller till och från Slussen i morgon- och eftermiddagsrusningen. Och värre kommer det att bli. I Nacka beräknas befolkningen öka från 89 000 invånare till 113 000 år 2019. På sikt måste tunnelbana byggas till Nacka, men i ett kortare perspektiv måste Saltsjöbanan rustas upp och göras dubbelspårig.

Spårväg Syd och Spårväg Ost är två angelägna projekt med många likheter. Om SL ska klara av att erbjuda Stockholmarna en attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik måste spårtrafiken byggas ut. Det får inte bilkramarna sätta stopp för.

Dela den här sidan:

Kopiera länk