artikel

Jämställdhet på riktigt

Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de yrken där många kvinnor arbetar, till exempel kan det vara svårt att få heltidsjobb. Efter jobbet fortsätter kvinnor arbetet hemma med matlagning, städning och disk. I relationer är det fortfarande så att kvinnor gör mer av hemarbetet. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa.

Många kvinnor känner också en rädsla i vardagen, som innebär att livsutrymmet krymper. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp skapar rädsla, och bidrar till att många kvinnor inte känner att de äger tillträde till gator och parker på kvällen. I hela samhället finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering.

Allt det här är saker som vi kan ändra på. Men det kräver mycket arbete av alla oss som lever i Sverige för att uppnå mer jämställdhet i relationer och i hur vi bemöter varandra.
Men det krävs också mycket politiskt arbete, och politiska beslut som vågar ta ställning för kvinnors lika rättigheter.

Rätt till heltid
Ett förslag för att öka jämställdheten är rätt till heltidsarbete. Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens parter kan komma till skott är vi beredda att lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.

Jämställda familjer
Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.Vi driver också en politik för stjärnfamiljer, där ensamstående och samkönade par får stöd och möjligheter i sitt föräldraskap och sin familjebildning.

Ensamma mammor
Barn till ensamstående lever ofta under svåra ekonomiska förhållanden. Idag lever var fjärde ensamstående mamma i Sverige under fattigdomsgränsen. Vi vill därför höja underhållstödet. Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna har vi föreslagit att underhållsstödet höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012. Vi säger också att prisökningarna inte ska urholka underhållsstödets värde under mandatperioden. Vi har även kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det särskilda bostadsbidraget samt umgängesbidraget riktat till ensamstående föräldrar höjs med 130 kr per barn och månad.

Bättre barnomsorg
Vi vill ge familjer rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på kvällar, helger och nätter, det som kallas ”nattis”, liksom att barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa.

Våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett stort hinder för jämställdheten. 2009 anmäldes ungefär29 000 fall där kvinnor blivit misshandlade, ofta av närstående män, och cirka 3 800 våldtäkter mot kvinnor över 15 år. Dessutom dödas varje år cirka 16 kvinnor av en man som står dem nära. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade.

Vänsterpartiet vill att våldtäktsbestämmelsen ska baseras på samtycke. Idag är det upp till kvinnan att övertyga rätten om att hon sagt nej. Polis, åklagare och blivande jurister måste få obligatorisk utbildning om mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourernas verksamhet måste också få en långsiktig finansiering. Kraven på att kommunerna ska ha handlingsplaner mot våldet måste skärpas. Vi vill också att feministiskt självförsvar ska ingå i undervisningen på högstadiet och som tillval i gymnasiet. Feministiska självförsvarstekniker kan lära kvinnor och tjejer att omvandla rädsla och skuldkänslor till styrka.

Det finns mycket att göra för att förbättra jämställdheten i Sverige. Vi har förslagen, men vi behöver din hjälp för att genomföra dem.

Rösta på Vänsterpartiet!

Kopiera länk